Palkanmuodostus yrityksiin

Palkanmuodostusta on uudistettava ja toimivuutta parannettava sekä yritys- että kansallisella tasolla. Toimivuus edellyttää kilpailukyvyn ja tuloksenteon nykyistä suorempaa kytkentää palkkojen asetantaan ja kehitykseen molemmilla tasoilla.

Työvoimakustannusten osuus on yli puolet Suomen bkt:sta. Palkanmuodostuksen toimivuudella tämän päivän vaatimuksia vastaavasti on selvä yhteys sekä kansalliseen että yritysten kilpailukykyyn. Osana maailmantaloutta suomalaisen työn hinnoittelu tulee perustua vientisektorin lähtökohtiin ja toimintaedellytysten vahvistamiseen. Vain näin toimien voidaan luoda edellytyksiä työllisyyden paranemiseen kestävästi.

Teknologiateollisuuden yritysten työvoimakustannukset Suomessa ovat yli 15 mrd. euroa vuodessa. Palkkakustannusten osuus on keskimäärin noin 70 % yritysten jalostusarvosta. Selvää on että tällaisen kustannustekijän käyttöä tehokkaasti ei pidä ulkoistaa vaan kytkentää yrityksen omiin tarpeisiin ja kehitykseen tulee lisätä. Yrityskohtaisella palkanmuodostuksella voidaan lisätä myös työn kannustavuutta ja tuottavuutta. Palkan ja työn kiinteämpi yhteys tukee yksilöiden halua kehittää omaa osaamista ja suoritusta.

Edellä olevia tavoitteita edistetään siirtämällä painopiste palkanmuodostuksessa yritystasolle. Vanhentuneista pyrkimyksistä ohjata käytännön palkkakehitystä työehtosopimuksin - keskitetysti tai toimialakohtaisesti - tulee luopua. Muutos on keskeinen osa Teknologiateollisuuden strategiaa työmarkkinoiden uudistamiseksi.  

Yrityksen kilpailuasetelmiin, tuloksiin ja henkilöiden omaan suoritukseen perustuva markkinaehtoisempi palkanmuodostus on oikeudenmukainen ja turvaa työllisyyttä tupo-ajan keskiarvomitoitusta kestävämmin. Matalan inflaation oloissa reaalipalkkajoustavuutta ei saavuteta ilman joustavuutta nimellispalkoissa. Niiden määräytymistä yrityskohtaisista lähtökohdista ei tule työehtosopimuksilla tarpeettomasti estää.

Muutos yrityskohtaisempaan palkanmuodostutukseen asettaa uusia vaatimuksia osapuolille. Vastineena sillä vahvistetaan yrityskulttuuria ja työhyvinvointia. Yritysjohdon tehtävä on määritellä liiketoimintaa tukeva palkkapolitiikka. Esimiehillä on oltava valmiudet ja valtuudet toteuttaa sitä. Koko henkilöstön on tunnettava palkanmuodostuksen perusteet ja kytkentä yrityksen menestystekijöihin. Avoimuus ja hyvä tiedonkulku on tärkeää, jotta muutoksen positiiviset vaikutukset saadaan täysimääräisesti käyttöön.

Teknologiateollisuus haluaa yhteistyössä jäsenyritysten ja alan ammattiliittojen kanssa tukea muutosta yritysten ja niiden henkilöstön menestymiseksi avoimen, kansainvälisen kilpailun oloissa.