Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikki työnantajat toimimaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Vähintään 30 työntekijää säännöllisesti työllistäville työpaikoille tulee lisäksi laatia tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvon edistäminen työelämässä tarkoittaa sitä, että naisia ja miehiä kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tavoitteena on myös, että tulevaisuudessa naiset ja miehet jakautuisivat eri tehtävätasoille ja eri ammatteihin nykyistä tasaisemmin kykyjensä ja taipumustensa mukaan. Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta työpaikoilla kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle.

Teknologiateollisuus ry on ollut mukana laatimassa ohjeistusta tasa-arvosuunnitelman laatimiseen Tasa-arvosuunnitelma - Näin se onnistuu

Vastaavanlainen edistämisvelvoite löytyy yhdenvertaisuuslaista. Työnantajan on yhdenvertaisuuslain mukaan arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on lisäksi oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan tammikuussa 2015 ja se asetti suunnitelman laatimiselle kahden vuoden määräajan. Suunnitelman tulee siten olla laadittuna 1.1.2017. Ks. linkit EK:n uutta yhdenvertaisuuslakia koskevaan tiedotteeseen sekä muistioon.